Contact
Institutionen för tal, musik och hörsel

Människan och hennes tal, musik och hörsel

Om tal

Vi vet att vi kan överföra våra tankar och känslor till andra människor genom att prata men hur går det till? Språket är det grundläggande. Det ger oss ett verktyg att formulera våra budskap som vi med hjälp av rösten kan omvandla till ljudande tal. Kunskap om hur vi alstrar de ljud som ingår i tal och hur dessa ljud sätts samman till ord och meningar har gjort det möjligt att programmera datorer som kan tala och även känna igen vad en människa säger. Datorn förstår inte vad som sägs i någon djupare mening, inte ens sina egna yttranden. Trots detta är det möjligt att föra en enkel, men meningsfull dialog med denna typ av dator. Utformningen av dessa dialogsystem kräver gedigna kunskaper om språkets uppbyggnad och hur vi använder oss av det i dagligt tal.

Om musik

Musikern och sångaren formar de ljud som är byggstenarna i ett stycke musik. Teorierna för hur ljudet uppkommer i instrumentet eller i sångarens strupe faller inom akustikens område. En del musikinstrument, exempelvis gamla italienska fioler, har märkliga egenskaper som ännu inte är helt utforskade. Musikern måste också tolka eller "avkoda" den notbild som kompositören präntat ned. Tolkningen måste avspegla hur kompositionen är uppbyggd och samtidigt ge den ett känslomässigt innehåll. Likheterna med språkets kodning i en text och hur den gestaltas i tal är på många sätt stora.

Om att koda ljud

Tal och musik överförs ofta elektroniskt till mottagaren, antingen direkt som i våra telefoner, eller lagrat, exempelvis på en CD-skiva. Kunskaper om vad som är de viktiga beståndsdelarna i tal och musik gör det möjligt att koda och komprimera de digitala signalerna så att de överförs så kompakt som möjligt.

Om att höra

För att kunna förstå tal och njuta av musik måste vi kunna höra. Många äldre personer har fått sin hörsel nedsatt av bullrigt arbete och en del ungdomar har skadat hörseln genom oförsiktigt musiklyssnande. Intelligenta hörapparater som anpassar sig till omgivande buller är ett nytt elektroniskt hjälpmedel som kan ge stor hjälp åt hörselskadade i vardagslivet.

 • Musikakustik
  Forskningen vid avdelningen för Musikakustik är inriktad på tre huvudområden, musikinstrument, röst och musikaliskt utförande.
  [ Läs mer]
 • Hörselteknik, hörsel
  Forskningen inom hörselteknik syftar till att förbättra möjligheterna för hörselskadade personer att uppfatta tal och andra ljud och att förstå vad som sägs.
  [ Läs mer]
 • Talteknologi och talkommunikation, tal
  Arbetet inom avdelningen är tvärvetenskapligt och rör alla aspekter av talad kommunikation mellan människor och mellan människor och datorer.
  [ Läs mer]


Published by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Monday, 06-Apr-2009 11:19:37 MEST