Contact
Institutionen för tal, musik och hörsel
Musikakustik

Musikinstrument och musikens ljud

Många av de traditionella musikinstrumenten som sångrösten, trummor och trumpet har använts av människan i flera tusen år. Idag ersätts de i många sammanhang av synthesizers, så kallade syntar, med elektronisk ljudalstring. De akustiska instrumenten är dock inte på något sätt dömda att försvinna. En anledning är att de är väl anpassade till vår förmåga att uppfatta olika ljud och att särskilja små skillnader i klang. De akustiska instrumentens konstruktion medger att vi kan utnyttja vår motoriska kapacitet i armar, händer, fingrar och mun till virtuositetens gräns.

Avdelningens forskning försöker besvara de grundläggande frågorna utvecklingen av de nya generationerna musikinstrument väcker. Exempel på frågesällningar är: Vad är det för akustiska egenskaper som utmärker de traditionella instrumenten? Vad skiljer ett bra instrument från ett dåligt? Hur styr musikern sitt instrument under spelets gång med hjälp av fingrar, armar eller mun?

Grundstenen i all vår forskning inom musikakustik är de ljud som används i musiken. Dessa ljud är förmodligen väl anpassade till människans hörselsinne och vår förmåga att analysera toner, speciellt skillnader i klang och tonlängder. Allt detta avspeglas i konstruktionen av musikinstrumenten och hur de används i musikskapandet. På sätt och vis kan man därför säga att musikakustiken studerar människan via hennes musik.

Vår forskning om musikinstrument inriktar sig speciellt på stränginstrument som violin, gitarr och piano. Vi studerar bland annat växelverkan mellan stråke och sträng, överföringen av strängens vibrationer till resonanskroppen och utstrålningen av ljud från instrumentet.

Rösten är det mest använda av alla musikinstrument. De akustiska grunderna för ljudalstring hos rösten och de speciella faktorer som skiljer sång från tal undersöks i flera projekt. Syntes (datorsimulering) av röstljud och sång ingår som en viktig del i forskningen, både för solosång och körsång. Andningen och vibratot studeras också ingående, eftersom båda har en stor inverkan på röstfunktionen.

Musikerns tolkning av ett musikstycke, det vill säga interpretation, sker efter vissa principer. En del av dem har forskare formulerat i en datorbaserad spelgrammatik. Behovet av ökade kunskaper inom detta område är stort, eftersom spelgrammatiken speglar en samling regler för musikaliskt utförande och ger bilden över hur musikern gör musikkompositionerna levande. Den här typen av forskning rör alltså det svårfångade begreppet "det uttrycksfulla" i musiken. En högaktuell tillämpning är att generera musikaliskt acceptabla framföranden av kodad musik (Midi-standard) som finns att hämta på Internet.

I en särskild grupp för musikskapande och animation av dans med datorer, Kineto-Auditory Research Group (Kacor), studeras hur ny mediateknik kan användas i konstnärligt syfte.

ForskningsprojektPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Thursday, 25-Aug-2005 16:15:05 MEST