Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

X-job seminar:

Små ljud av stor betydelse - prosodisk manipulering av syntetiska "backchannels" på svenska

Åsa Wallers

Opponent: Samuel Munkstedt

Abstract

Prosodin har stor betydelse för det mänskliga talet, och används för att uttrycka emotioner och attityder i tillägg till de lexikala orden. Denna studie behandlar möjligheten att med prosodi uttrycka olika attityder med hjälp av s.k. backchannels, eller returord, som t.ex. /m/, /a/, /aha/, /mhm/ osv. Två enstaviga backchannels, /a/ och /m/, valdes ut, skapades syntetiskt och manipulerades systematiskt med avseende på de prosodiska egenskaperna grundton, placering av grundtonstopp, och duration. Varje stimulus sattes i en kontext och försökspersonerna fick utifrån fem svarsalternativ avgöra vad de ansåg att backchanneln betydde i sammanhanget. Resultaten visade att betydelsen hos en backchannel ändrades främst beroende på placering av grundtonstopp, men interaktionseffekter med grundton och duration kunde även påvisas. Vissa stimuli ger entydiga svar, vilket tyder på att de låter naturliga och är lätta att tolka. Detta ses som positivt för den fortsatta forskningen på användning av backchannels i dialogsystem.

15:00 - 17:00
Thursday January 26, 2006

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST