Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

NAP-projektet - navigationshjälp för funktionshindrade

Jan-Ingvar Lindström

En preliminär version av rapporten finns att hämta via en länk efter abstract (Weblink).

Abstract

För personer med ett funktionshinder kan självständig orientering i en okänd miljö te sig mycket svår eller t.o.m. omöjlig.
Post- och telestyrelsen har uppmärksammat den potential för funktionshindrade personer som GPS, GSM, 3G, RFID m fl. tekniska system erbjuder, men också de problem det är förknippat med att göra systemen tillgängliga för dessa grupper. En utredning har därför genomförts med syftet att ta reda på vad marknaden erbjuder, vad som krävs för att anpassa något eller några befintliga system samt skissa på en praktisk försöksverksamhet under 2006.
I den rapport som presenteras vid seminariet ges en kort historik samt definieras vissa begrepp, bla skillnadenskillanden mellan aktiva och passiva system. Utredningen befattar sig väsentligen med aktiva system. – De tekniska plattformar som står till buds beskrivs, nämligen satellitnavigering för positionsbestämning och navigering, kompasser för orientering och mobiltelefoni för de typer av kommunikation som förutsätts. Tekniker för dedicerad eftersökning berörs summarisktkortfattat. För närområdet och inomhusnavigering behandlas kortfattat Bluetooth, RFID och WLAN-teknikernas för- och nackdelar.
En omvärldsanalys ingår med beskrivning av genomförda, pågående och planerade utredningar och projekt. – Ett relativt omfattande avsnitt redovisar resultatet av intervjuer med handikapprörelsen. Slutsatsen är att det finns vissa gemensamma behov, men också att det också finns speciella krav som måste tillgodoses om val av produkter och service skall kännas adekvata lämpliga för respektive målgrupp. Behovet av väl anpassade människa-maskingränssnitt, inte minst i form av syntetiskt tal syntetiskat tal och talstyrning påpekas. – På motsvarande sätt redovisas kontakter med samhällsorgan, forskarvärlden och enskilda företag, inklusive teleoperatörer.
Befintliga generiska system som finns på marknaden redovisas översiktligt varefter det möjliga produkterna på marknaden redovisas som skulle kunna användas i en försöksverksamhet. – Ett avsnitt behandlar frågan om vem som skall äga ett system, dvs vem som skall ansvara för drift och underhåll och svara på anrop i fall av sådana behov från användarna.
Ett kort avsnitt behandlar verksamhet i andra länder, följt av en redovisning av framtida möjligheter. Slutligen görs en sammanfattning och redovisas slutsatser, som mynnar i en rekommendation till PTS om den fortsatta verksamheten.

For more information, see Web link

15:00 - 17:00
Tuesday February 14, 2006

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST