Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Effektiv visuell återkoppling i datorbaserade talträningssystem

Anne-Marie Öster

Abstract

För gravt hörselskadade barn är visuell återkoppling extra viktigt för att ersätta den auditiva återkopplingen som normalhörande barn använder sig av för att kontrollera uttalet. Vidareutvecklingar av den språkvetenskapliga-fonetiska kompetensen som finns vid institutionen har grundlagt ett utökat och brett samarbete med hörselvården och hörselförskolor rörande stimulering av hörselskadade barns röst- och talspråksutveckling med hjälp av audiovisuella datorbaserade träningsmetoder. Dessa system utnyttjar de senaste tekniska metoderna i talsignalanalys för att visuellt presentera olika relevanta delar av talsignalen. I en pågående studie om visuell återkoppling i datorbaserade träningssystem, inriktade i första hand på barn med gravare hörselskador samt andraspråksinlärare, har följande områden avhandlats: talspråkliga kommunikativa svårigheter orsakade av perceptuella hinder hos barn med grava hörselskador, ”hearing by eye”, olika typer av visuell återkoppling vid talträning, historik om utveckling av tekniska hjälpmedel vid talträning, metoder att undersöka den funktionella hörseln för talförståelse och talproduktion, förståeligheten i gravt hörselskadade barns tal och metoder för fonetisk och fonologisk analys av avvikande tal. Syftet med studien är att ge rekommendationer till en individuell utformning av talträningen och framhålla betydelsen av väl preciserade visuella återkopplingsstrategier för olika användargrupper samt att påvisa att en diagnos i form av en individuell fonologisk utvärdering bör ligga till grund för en resultatrik talträning. Vid seminariet kommer rekommendationer angående strategier för terapi och typ av visuell återkoppling för dessa olika användargrupper att diskuteras.

15:00 - 17:00
Friday February 17, 2006

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST