Start ReadSpeaker XT

Contact
Seminar at Speech, Music and Hearing:

Akustisk analys och formantsyntes av talarålder

Susanne Schötz

Abstract

Vi människor är ganska bra på att bedöma en persons ålder bara genom att lyssna på hur personen talar. Vid åldersbedömning använder vi en mängd fonetiska ledtrådar, bl a grundtonsfrekvens, taltempo, intensitet, röstkvalitet och formantfrekvenser. Trots att forskare studerat akustiska korrelat till talarålder sedan 60-talet, har dessa ledtrådars inbördes rangordning ännu inte helt kunnat fastställas.

I en akustisk studie av 527 svenska talare i åldrarna 20-90 har jag undersökt över 160 olika akustiska drag i flera fonem- och ordsegment. Med hjälp av ett analysverktyg (m3iCAT) har jag sedan kunnat beräkna normaliserade medelvärden för den åldersrelaterade variationen i dessa drag. Därigenom har jag kunnat göra direkta jämförelser av olika drag för att identifiera och rangordna de viktigaste akustiska korrelaten till talarålder.

Som ett ytterligare hjälpmedel i min egen forskning utvecklar jag nu ett litet verktyg för analys genom syntes av talarålder. Verktyget bygger på datadriven formantsyntes (GLOVE), där parametervärden till syntesen hämtas automatiskt från naturliga talare i olika åldrar. Dessutom kan värden från två åldrar användas för att simulera en ålder mellan dessa.

Jag hoppas kunna använda de identifierade viktiga akustiska korrelaten i kombination med mitt verktyg för mer systematisk analys och syntes av talarålder.

15:00 - 17:00
Friday September 8, 2006

The seminar is held in Fantum.

| Show complete seminar listPublished by: TMH, Speech, Music and Hearing
Webmaster, webmaster@speech.kth.se

Last updated: Wednesday, 23-Jun-2010 09:22:46 MEST