Vad gör tal till samtal?

2007

 
 

Syftet med projektet ”Vad gör tal till samtal?” var att generera nya kunskaper om det som är specifikt för tal i samtal genom att undersöka och beskriva en av de företeelser som faktiskt gör tal till samtal – nämligen regleringen av interaktionen i naturliga samtal. Projektet fokuserade på prosodiskt beteende i samband med turtagning (t ex hur man lämnar över ordet och hur man visar att man vill behålla det) och korta återkopplingsyttranden (bl a olika slags hummanden).


Vi gjorde undersökningar inom tre områden i projektet. För det första undersökte vi själva förutsättningarna för att prosodiska egenskaper i slutet av yttranden (t ex före talarskiften) ska kunna vara relevanta för regleringen av interaktionen. För det andra undersökte vi intonationsmönster i samband med ett antal händelser i samtal, bland annat före talarskiften med överlappande tal; före talarskiften med tystnad mellan talarna; före tystnader där talaren behöll ordet; efter tystnader där talaren behöll ordet; före verbal återkoppling; samt i verbal återkoppling. För det tredje undersökte vi om ett urval av dessa prosodiska egenskaper hade någon relevans för människor och om dessa effekter kan vara värdefulla i talteknologiska applikationer. Projektet genomfördes i huvudsaklig överensstämmelse med forskningsplanen.


En central metodologisk utgångspunkt för projektet var att undersökningarna skulle baseras på naturliga samtal snarare än på tal i situationer där det inte finns någon interaktion mellan talare och lyssnare (t ex uppläsningar). Detta eftersom vi menar att kunskaperna om samtal är eftersatta. En annan viktig utgångspunkt var att undersökningarna skulle göras med operationaliserade automatiska instrumentella metoder – inklusive automatiska metoder för att klassificera olika typer av händelser i samtalet (t ex talarskiften eller korta återkopplingsyttranden) snarare än på subjektiva bedömningar. Detta eftersom vi var intresserade av reproducerbara resultat och akustiska beskrivningar i en form som kan göras tillgänglig för talteknologiska applikationer.


Se även forskningsprogrammet (BilagaA.pdf).

 

Projektets syfte